Regulamin

REGULAMIN

Jeżeli korzystasz z portalu rusztowanie.net.pl zapoznaj się z poniższym regulaminem.

I. Definicje 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. FIA – Sławomir Żok Agencja Internetowa FIA, os.xxx-lecia 20, 47-303 Krapkowice, NIP 755-165-16-88
 2. Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem rusztowanie.net.pl
 3. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Ustawa o świadczeni usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204)
 6. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy przewozu, określające w szczególności trasę, osobę mającą zostać przewiezioną oraz termin przewozu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą portalu jest:
  Sławomir Żok Agencja Internetowa FIA, os.xxx-lecia 20, 47-303 Krapkowice, NIP 755-165-16-88
 2. Strona dostępna jest w domenie internetowej rusztowanie.net.pl
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz zakupu oferowanych na niej usług.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik korzystający ze strony jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 6. FIA informuje, iż zawartość strony chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz FIA bądź firm i osób uprawnionych (partnerów handlowych). Tym samym żadna część strony (w tym teksty, dokumenty, pliki, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody FIA.
 7. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. Internet Explorer w wersji 9.0, Chrome w wersji 20, Mozilla Firefox 14 lub nowszej z włączoną obsługą aplikacji, tj. aplet Java.
  b. minimalna rozdzielczość ekranu 1040x768px
  c. posiadania aktywnego adresu e-mail (w celu otrzymania potwierdzenia rezerwacji).
 8. W celu korzystania ze strony internetowej Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 9. Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej pod adresem rusztowanie.net.pl/regulamin Istnieje możliwość jego pobrania oraz sporządzenia wydruku.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Użytkownik może zaproponować dodanie strony do katalogu firm lub dodać ogłoszenie, po spełnieniu wymagań w określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku niespełnienia, wymagań określonych w Regulaminie, wpis nie zostanie opublikowany.
 3. Dodanie wpisu:
  a. firma jest odpłatne
  b. ogłoszenie jest bezpłatne
 4. Zabrania się kopiowania danych z serwisu poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne.
 5. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie serwisu rusztowanie.net.pl
 6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z utrzymywania własnego wpisu. W tym celu należy wysłać wiadomość odpowiedniej treści na adres e-mail podany w dziale kontakt.
 7. FIA nie ponosi odpowiedzialności za treść dodanego wpisu. Użytkownik publikuje materiały (zwłaszcza zdjęcia, pliki audio-wideo) na stronie rusztowanie.net.pl na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia przypadków naruszania prawa lub praw osób trzecich prosimy kierować poprzez  adres e-mail w dziale kontakt.
 8. FIA zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją witryny. FIA w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.

IV. Dodawany wpis powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Dodany wpis nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 2. Dodany wpis musi być związany z tematyką strony tj. firma powinna zajmować się tematyką rusztowań
 3. Wpis powinien być napisany poprawnie, zgodnie z zasadami polskiej pisowni
 4. Wpis nie może zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie
 5. Nie dozwolone jest dodawanie wpisu z linkiem prowadzącym do stron gromadzących odnośniki do pirackich wersji utworów muzycznych, filmów, itp.
 6. Wpis powinien zawierać polską wersję językową,
 7. Wpis nie może zawierać linków do podstron, akceptowany jest tylko główny adres www domeny w polu „adres www” w formularzu
 8. Można tylko raz dodać wpis dotyczący jednego podmiotu
 9. Tytuł wpisu oraz opis nie może zawierać tylko słów kluczowych

V. Instrukcja dodania wpisu:

 1. Aby dodać wpis należy wybrać pakiet ze strony rusztowanie.net.pl/cennik
 2. Przelać odpowiednią kwotę na konto bankowe
 3. Następnie wysłać dane firmy wraz z multimediami
 4. Po otrzymaniu danych administrator wprowadza dane oraz udostępnia login i hasło do późniejdzej edycji danych

VI. Cennik:

 1. Cennik dostępny jest pod adresem
  rusztowanie.net.pl/cennik
 2. Wpis jest widoczny przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie użytkownik otrzyma instrukcję jak przedłużyć wpis.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. FIA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania modułu rerestracji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FIA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej Użytkownik może zgłaszać pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się w dziale kontakt.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony.
 5. FIA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej
 3. O planowanej zmianie regulaminu FIA powiadomi użytkowników pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu, na 14 dni przed terminem wejścia w życie zmian.
 4. Użytkownik akceptując regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji technicznych, oraz rozszerzonej oferty dotyczącej portalu rusztowanie.net.pl